steel-plated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel-plated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel-plated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel-plated.

Từ điển Anh Việt

  • steel-plated

    /'sti:l'pleitid/

    * tính từ

    bọc thép

Từ điển Anh Anh - Wordnet