steamship historical society of america nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steamship historical society of america nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steamship historical society of america giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steamship historical society of america.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steamship historical society of america

    * kinh tế

    Hiệp hội lịch sử tàu hơi nước của nước Mỹ