steamed meat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steamed meat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steamed meat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steamed meat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steamed meat

    * kinh tế

    thịt nấu bằng hơi