stately home nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stately home nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stately home giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stately home.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stately home

    a mansion that is (or formerly was) occupied by an aristocratic family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).