standards of acceptance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standards of acceptance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standards of acceptance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standards of acceptance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • standards of acceptance

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    các tiêu chuẩn nghiệm thu