stagnancy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stagnancy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stagnancy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stagnancy.

Từ điển Anh Việt

 • stagnancy

  /'stægnənsi/ (stagnation) /stæg'nikələs/

  * danh từ

  sự ứ đọng; tình trạng tù hãm

  sự đình trệ, sự đình đốn

  tình trạng mụ mẫm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stagnancy

  Similar:

  stagnation: inactivity of liquids; being stagnant; standing still; without current or circulation

  stagnation: a state of inactivity (in business or art etc)

  economic growth of less than 1% per year is considered to be economic stagnation

  Synonyms: doldrums