staghorn sumac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

staghorn sumac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm staghorn sumac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của staghorn sumac.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • staghorn sumac

    deciduous shrubby tree or eastern North America with compound leaves that turn brilliant red in fall and dense panicles of greenish yellow flowers followed by crimson acidic berries

    Synonyms: velvet sumac, Virginian sumac, vinegar tree, Rhus typhina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).