squid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

squid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm squid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của squid.

Từ điển Anh Việt

 • squid

  /skwid/

  * danh từ

  súng cối bắn tàu ngầm

  mực ống

  mồi nhân tạo

  * nội động từ

  câu bằng mồi mực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • squid

  * kỹ thuật

  vật lý:

  thiết bị SQUID

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • squid

  (Italian cuisine) squid prepared as food

  Synonyms: calamari, calamary

  widely distributed fast-moving ten-armed cephalopod mollusk having a long tapered body with triangular tail fins