spherical wave function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spherical wave function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spherical wave function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spherical wave function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • spherical wave function

    * kỹ thuật

    hàm sóng cầu