spaced carpenter's joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spaced carpenter's joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spaced carpenter's joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spaced carpenter's joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • spaced carpenter's joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mối nối mộng gỗ 3 chiều