sovietism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sovietism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sovietism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sovietism.

Từ điển Anh Việt

  • sovietism

    * danh từ

    chủ nghĩa xô viết; cộng sản

Từ điển Anh Anh - Wordnet