solidly multi-grounded system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

solidly multi-grounded system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm solidly multi-grounded system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của solidly multi-grounded system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • solidly multi-grounded system

    * kỹ thuật

    điện:

    hệ thống (có) trung tính nối đất lặp lại