sniffish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sniffish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sniffish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sniffish.

Từ điển Anh Việt

  • sniffish

    * tính từ

    xem sniffy