sniffishly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sniffishly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sniffishly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sniffishly.

Từ điển Anh Việt

  • sniffishly

    * phó từ

    xem sniffy