smokeless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

smokeless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm smokeless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của smokeless.

Từ điển Anh Việt

 • smokeless

  /'smouklis/

  * danh từ

  không có khói

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • smokeless

  * kỹ thuật

  vùng không khói

  hóa học & vật liệu:

  không khói

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • smokeless

  emitting or containing little or no smoke

  smokeless factory stacks

  smokeless fuel

  a smokeless environment

  Antonyms: smoky