single-valued attribute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

single-valued attribute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm single-valued attribute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của single-valued attribute.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • single-valued attribute

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thuộc tính đơn giá trị