sincerely yours nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sincerely yours nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sincerely yours giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sincerely yours.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sincerely yours

    Similar:

    sincerely: written formula for ending a letter

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).