silvia atricapilla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silvia atricapilla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silvia atricapilla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silvia atricapilla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • silvia atricapilla

    Similar:

    blackcap: small brownish-grey warbler with a black crown

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).