silly season nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silly season nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silly season giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silly season.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • silly season

    a time usually late summer characterized by exaggerated news stories about frivolous matters for want of real news

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).