signaling wiring diagram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

signaling wiring diagram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm signaling wiring diagram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của signaling wiring diagram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • signaling wiring diagram

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sơ đồ đấu dây báo hiệu