sharecrop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sharecrop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sharecrop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sharecrop.

Từ điển Anh Việt

  • sharecrop

    /'ʃeəkrɔp/

    * động từ

    cấy rẽ, lĩnh canh