septum scroti nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

septum scroti nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm septum scroti giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của septum scroti.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • septum scroti

    * kỹ thuật

    y học:

    vách bìu