separatory drum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

separatory drum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm separatory drum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của separatory drum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • separatory drum

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trống phân ly

    trống tách