semipermeable membrane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semipermeable membrane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semipermeable membrane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semipermeable membrane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semipermeable membrane

    * kỹ thuật

    y học:

    màng bán thấm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • semipermeable membrane

    a membrane (as a cell membrane) that allows some molecules to pass through but not others