semilunar valve of aorta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semilunar valve of aorta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semilunar valve of aorta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semilunar valve of aorta.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semilunar valve of aorta

    * kỹ thuật

    y học:

    van bán nguyệt động mạch chủ