semi-detached house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semi-detached house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semi-detached house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semi-detached house.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • semi-detached house

    a dwelling that is attached to something on only one side

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).