semester nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semester nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semester giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semester.

Từ điển Anh Việt

 • semester

  /si'mestə/

  * danh từ

  học kỳ sáu tháng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • semester

  one of two divisions of an academic year

  half a year; a period of 6 months