semaphore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semaphore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semaphore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semaphore.

Từ điển Anh Việt

 • semaphore

  /'seməfɔ:/

  * danh từ

  cột tín hiệu (có mắc đèn tín hiệu ở bờ biển, ở nhà ga)

  (quân sự) sự đánh tín hiệu bằng cờ

  * động từ

  đánh tín hiệu bằng đèn; đánh tín hiệu bằng cờ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • semaphore

  * kỹ thuật

  cờ hiệu

  cột tín hiệu

  cột tín hiệu cánh

  xây dựng:

  bảng tín hiệu, cột đèn tín hiệu xe lửa

  xêmafo (đường sắt)

  toán & tin:

  cờ hiệu, mã hiệu

  mã hiệu

  giao thông & vận tải:

  tín hiệu cánh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • semaphore

  an apparatus for visual signaling with lights or mechanically moving arms

  send signals by or as if by semaphore

  convey by semaphore, of information