self-giving nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-giving nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-giving giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-giving.

Từ điển Anh Việt

  • self-giving

    * tính từ

    xả thân; quên mình

Từ điển Anh Anh - Wordnet