self-draining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-draining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-draining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-draining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • self-draining

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tự làm khô

    tự tiêu nước