self-draining condenser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-draining condenser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-draining condenser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-draining condenser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • self-draining condenser

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  bình ngưng tự xả

  dàn ngưng tự xả

  giàn ngưng tự xả