selenicereus grandiflorus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selenicereus grandiflorus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selenicereus grandiflorus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selenicereus grandiflorus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • selenicereus grandiflorus

    Similar:

    queen of the night: tropical American climbing cactus having triangular branches; often cultivated for its large showy night-blooming flowers followed by yellow red-streaked fruits

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).