secant method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

secant method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm secant method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của secant method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • secant method

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương pháp cát tuyến