scythian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scythian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scythian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scythian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scythian

    a member of the ancient nomadic people inhabiting Scythia

    the Iranian language spoken by the ancient Scythians

    of or relating to the ancient Scythians or their culture or language

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).