scythian lamb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scythian lamb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scythian lamb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scythian lamb.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scythian lamb

    Asiatic tree fern having dense matted hairs sometimes used as a styptic

    Synonyms: Cibotium barometz

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).