scornfully nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scornfully nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scornfully giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scornfully.

Từ điển Anh Việt

  • scornfully

    * phó từ

    tỏ ra khinh bỉ; đầy khinh bỉ, đầy khinh miệt; cảm thấy bị khinh bỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet