contemptuously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contemptuously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contemptuously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contemptuously.

Từ điển Anh Việt

  • contemptuously

    * phó từ

    khinh khỉnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet