scolymus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scolymus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scolymus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scolymus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scolymus

    small genus of thistlelike herbs of the Mediterranean region

    Synonyms: genus Scolymus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).