scenario step nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scenario step nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scenario step giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scenario step.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scenario step

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bước diễn