scathing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scathing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scathing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scathing.

Từ điển Anh Việt

 • scathing

  /'skeðiɳ/

  * tính từ

  gay gắt, cay độc, ác

  scathing criticism: sự phê bình gay gắt

  scathing remarks: những lời nhận xét cay độc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scathing

  marked by harshly abusive criticism

  his scathing remarks about silly lady novelists

  her vituperative railing

  Synonyms: vituperative