scalpel blade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scalpel blade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scalpel blade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scalpel blade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scalpel blade

    * kỹ thuật

    lưỡi dao mổ