scallop shell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scallop shell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scallop shell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scallop shell.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scallop shell

    a shell of a scallop

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).