sawyer beetle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sawyer beetle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sawyer beetle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sawyer beetle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sawyer beetle

    Similar:

    sawyer: any of several beetles whose larvae bore holes in dead or dying trees especially conifers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).