saucer-shaped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saucer-shaped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saucer-shaped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saucer-shaped.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saucer-shaped

    having a concave shape like a saucer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).