saucer-shaped dome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saucer-shaped dome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saucer-shaped dome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saucer-shaped dome.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saucer-shaped dome

    * kỹ thuật

    vòm phẳng