saturday night special nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saturday night special nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saturday night special giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saturday night special.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saturday night special

    * kinh tế

    đặc biệt tối ngày thứ bảy

    lời chào đấu thầu cuối tuần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • saturday night special

    a cheap handgun that is easily obtained