satiety price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

satiety price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm satiety price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của satiety price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • satiety price

    * kinh tế

    giá bão hòa