sardius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sardius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sardius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sardius.

Từ điển Anh Việt

 • sardius

  * danh từ

  xem sard

  viên ngọc vị tăng lữ Do thái cao nhất mang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sardius

  Similar:

  sard: a deep orange-red variety of chalcedony

  Synonyms: sardine