sardine oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sardine oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sardine oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sardine oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sardine oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu cá trích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sardine oil

    oil obtained from sardines and used chiefly as a lubricant and in soap