sappy spring cover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sappy spring cover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sappy spring cover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sappy spring cover.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sappy spring cover

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    nắp (có chốt lò xo) tự cài